WETTELIJKE KENNISGEVING & AV

VAN TOEPASSING OP 15/10/2021

WETTELIJKE KENNISGEVING

be.maison-colibri.com is het officiële Internetadres van het merk "Maison Colibri" (hierna de "Website") in België.

PUBLICER (hierna "de Uitgever")
Deze website wordt uitgegeven door de COLIBRI Vennootschap:
Vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 305.140,00 euro

Hoofdkantoor: 27, avenue Franklin Roosevelt - 35400 Saint-Malo - Frankrijk

RCS Saint-Malo SIREN: 393 891 825

Intracommunautair BTW-nummer: FR 50 393 891 825

E-mail: madeleine@maison-colibri.com

Directeur van de publicatie: Mr. Lambert de Noyelle

Verantwoordelijke voor de redactie: Mevr. Jéhanne Lomenech

HOSTING

OVH

SJSC met een kapitaal van 10 000 000 €
RCS Roubaix - Tourcoing 424 761 419 00045, 

Franse APE code : 6202A

VAT nr. : FR 22 424 761 419

Hoofdkantoor: 2 rue Kellermann 59100 Roubaix - Frankrijk.

Telefoon: 1007

FOTOCREDITS

Paul en Berthe - Virginie Martin

Thomas Vauchel

Getty Images


ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN - Van toepassing vanaf 31/12/2020

Definities

"AV": Verwijst naar de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Website.

"Uitgever": Verwijst naar het bedrijf dat in de wettelijke mededelingen hierboven als zodanig wordt aangeduid.

"Gastheer": Verwijst naar het bedrijf dat in de wettelijke mededelingen hierboven als zodanig wordt aangeduid.

"Producten": Verwijst naar de goederen en / of diensten die op de Website verkocht worden.

"Website": Verwijst naar deze website en alle pagina's die hij bevat, beschikbaar op het adres be.maison-colibri.com.

"Gebruiker": Verwijst naar elke meerderjarige natuurlijke persoon die de Website bezoekt en doorbladert, ongeacht de gebruikte middelen en terminals.

Onderwerp

De Website is een winkel voor elektronische handel, toegankelijk op het adres be.maison-colibri.com, die de op de Website gepresenteerde goederen en diensten (de "Producten") te koop aanbiedt aan elke natuurlijke persoon die als consument privé op de Website surft, voor levering in de op de Website aangeboden gebieden.

Deze AGV bepalen de voorwaarden voor toegang en gebruik van de Website door de Gebruikers. Alle Gebruikers verplichten zich tot naleving van deze AV die tegen hen afdwingbaar zijn: de AV zijn van toepassing en worden geacht door elke Gebruiker te zijn geraadpleegd en aanvaard, op dezelfde manier als de Algemene Verkoopsvoorwaarden (" AV ") die HIER toegankelijk zijn als ze een bestelling plaatsen. Ze zijn te allen tijde toegankelijk en kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn: de toepasselijke versie is die welke op de Website van kracht is op de datum van het bezoek van de Gebruiker aan de Website of op de datum van de bestelling.

Persoonsgegevens en cookies

De Uitgever verzamelt en verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies in het kader van deze Website, overeenkomstig het HIER toegankelijke Vertrouwelijkheids- en Privacybeleid en het HIER toegankelijke Cookiesbeleid.

Gedrag van de gebruiker

Iedereen is verantwoordelijk voor de gegevens die hij doorgeeft, gebruikt en/of overdraagt en verbindt zich er in dit verband toe de geldende voorschriften na te leven, in het bijzonder die betreffende duidelijk ongeoorloofde inhoud (obsceen of aanstootgevend materiaal, aanzetten tot rassenhaat, enz.) of de bescherming van de rechten van derden (intellectuele eigendomsrechten, enz.) De Uitgever is niet verantwoordelijk voor het gebruik van gegevens en inhoud die de Gebruiker op de Website of in verband met de Website verspreidt, gebruikt en/of overdraagt en die in het bijzonder niet in overeenstemming is met de geldende voorschriften.

Diensten

De Website biedt toegankelijke diensten aan:

- aan elke Gebruiker (presentatie van onze Producten, contactformulier, werving, enz.)

- aan elke Gebruiker die een bestelling plaatst (plaatsen en volgen van bestellingen). Zo'n Gebruiker wordt een klant ("Klant").

Elke Klant moet nauwkeurig en te goeder trouw een gegevensverzamelingsformulier invullen om een bestelling te plaatsen volgens het HIER toegankelijke GCS.

Respect voor intellectueel eigendom

Het ontwerp en de inhoud van deze website vormen samen een werk dat beschermd wordt door de geldende wetten op de intellectuele eigendom. De namen of benamingen, logo's, merken en in het bijzonder het merk van de Producten, alsmede de creaties die op de site kunnen voorkomen (tekeningen, foto's, beelden, teksten, geanimeerde sequenties met of zonder geluid en andere documentaties) zijn hierbij geregistreerd of beschermd, en de Uitgever is er de eigenaar of licentiehouder van.

In het algemeen onthoudt de Gebruiker zich ervan inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten (auteursrecht, naburige rechten, sui generis recht van de producent van de databank, merkenrecht, domeinnamen, enz.) met betrekking tot de presentatie en de inhoud van de Website.

Commerciële exploitatie, reproductie, weergave, gebruik, aanpassing, wijziging, opname, vertaling, marketing, gedeeltelijk of volledig van deze elementen (met inbegrip van die welke downloadbaar of kopieerbaar zijn) is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Uitgever, behalve gebruik voor privé-gebruik, onderworpen aan de bepalingen van de Wet op de Intellectuele Eigendom.

Elk ongeoorloofd gebruik van welke inhoud dan ook op de Site, met inbegrip van zijn naam, berokkent de Uitgever schade, waarvoor hij zich het recht voorbehoudt verhaal te zoeken, en kan een daad van inbreuk zijn, die een door de Wet op de Intellectuele Eigendom gesanctioneerde overtreding vormt.


Technische voorwaarden, beveiliging, en internetgebruik

Hoewel de Website geoptimaliseerd is voor gebruik op de meeste terminals en via de meest gangbare browsers, garandeert de Uitgever niet dat de Website goed functioneert op de specifieke apparatuur van de Gebruiker.

De Gebruiker wordt op de hoogte gebracht van de risico's en technische moeilijkheden die inherent zijn aan het Internet en aan IT in het algemeen en die buiten de wil of het toedoen van de Uitgever liggen, en die in het bijzonder kunnen leiden tot:

- Het niet kunnen bereiken van de Website, toegangsvertragingen, software- of hardware incompatibiliteit;

- Verlies, verduistering of besmetting van gegevens, in het bijzonder door een virus.

Het is aan de Gebruiker om alle passende maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden te beschermen, zijn systeem, zijn browser en zijn antivirus up-to-date te houden, en elk vermoeden van usurpatie van zijn identifiers door een derde onmiddellijk aan de Redactie te melden.

De Gebruiker verbindt zich ertoe geen technische bewerkingen uit te voeren die de integriteit, de veiligheid of de beschikbaarheid van de Website kunnen ondermijnen, en verbindt zich er in het bijzonder toe geen bewerkingen uit te voeren om de broncode te bestuderen of aan reverse engineering te doen.

In geen geval kan de Uitgever verantwoordelijk gesteld worden voor de hierboven beschreven risico's en moeilijkheden en de gevolgen ervan voor de Gebruiker.

Verantwoordelijkheid

De Uitgever verbindt zich ertoe te goeder trouw nauwkeurige en precieze beschrijvingen op te stellen die de Gebruiker niet dreigen te misleiden betreffende de op de Website te koop aangeboden Producten. In het bijzonder wat betreft hun essentiële kenmerken (herkomst, samenstelling, verkoopsvoorwaarden, leveringstermijnen, enz.), de prijs en de verleende garanties. De Uitgever garandeert de juistheid van de informatie die voorkomt op de beschrijvingen van de op de Website verkochte Producten. Alle andere informatie die op de Website verschijnt, technische, wettelijke en reglementaire informatie, zijn louter indicatief en kunnen haar verantwoordelijkheid niet inroepen. Productfoto's, samen met hun beschrijving, zijn niet-contractueel en binden de Uitgever niet.

 

Overeenkomstig de geldende regelgeving kan de aansprakelijkheid van de Uitgever met betrekking tot de op de Website beschikbare inhoud alleen ingeroepen worden als de Uitgever, nadat hij onder de bij de wet bepaalde voorwaarden op de onwettigheid ervan gewezen is, ze niet onmiddellijk ontoegankelijk maakt.

 

De Uitgever kan ten opzichte van de Gebruiker alleen aansprakelijk gesteld worden voor feiten die rechtstreeks aan hem toe te schrijven zouden zijn, en die de Gebruiker directe en materiële schade zouden berokkenen, met uitsluiting van alle indirecte schade, verlies van gegevens of financieel verlies, voortvloeiend uit het misbruik van de Site of van de informatie die op de Site of alle daaraan gekoppelde sites beschikbaar is, of uit een fout van zijn kant, of uit handelingen die aan een derde toe te schrijven zijn.

 

De Uitgever kan genoodzaakt zijn de toegang tot de Website tijdelijk of permanent te onderbreken, om juridische, technische of onderhoudsredenen. De Uitgever kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het tijdelijk of permanent niet beschikbaar zijn van de Website, en om welke reden dan ook. De Uitgever is ook niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of storingen die inherent zijn aan het informatiesysteem. In het bijzonder kan de Uitgever niet verantwoordelijk worden gesteld voor transmissievertragingen, de betrouwbaarheid van gegevensoverdrachten, toegangstijden of eventuele toegangsbeperkingen op specifieke netwerken en/of servers die met het Internet netwerk verbonden zijn.


Hyperlinks

De Uitgever wijst alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud van sites die een hyperlink met de Website hebben. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de inhoud van sites die een hypertext link met de Website hebben.


Toepasselijk recht - Bevoegde rechtsmacht

Deze AV en de daaruit voortvloeiende verrichtingen vallen onder het Franse recht.

Aangezien de Website onderworpen is aan de Franse wet, zijn alleen de Franse rechtbanken bevoegd in geval van een geschil.

Er moet naar een minnelijke schikking worden gestreefd voordat een zaak bij de bevoegde rechtbank aanhangig wordt gemaakt.

V_2021.10